Gå til innholdet
Ewos logo
Åpenhetsloven
bærekraft|1.7.2022

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven som gjelder fra 1. juli 2022 skal «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.» (Åpenhetsloven paragraf 1.)

Videre slår Åpenhetsloven blant annet fast følgende:

«Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.» (Paragraf 3b.)

«Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter etter bokstav b og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.» (Paragraf 3c.)

Konsernet Cargill, som selskapene EWOS AS og EWOS Innovation AS er deler av, har forpliktet seg til å bidra til å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på arbeidsplassene og i lokalsamfunnene hvor vi gjør forretninger. Cargill fremmer og respekterer menneskerettighetene som beskrevet i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og FNs bærekraftsmål. Vi deltar også i FNs Global Compact. Vi følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og ILOs grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen. Disse rammene legger grunnlag for due diligence (aktsomhetsvurderinger), samt å iverksette tiltak for å rette opp problemer som identifiseres på våre arbeidsplasser, forsyningskjeder og omkringliggende samfunn.

De overordnede forpliktelsene har resultert i klare etiske retningslinjer som også understreker viktigheten av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I de etiske retningslinjene til Cargill understrekes det at selskapet respekterer menneskerettighetene og støtter globalt arbeid for å beskytte dem. Vi søker samarbeid med organisasjoner og myndigheter for å løse dette utfordrende problemet som selskapet ikke kan løse alene.

«Barnearbeid og tvangsarbeid har ingen plass i vår virksomhet, hvor som helst i verden. Vi følger alle lover og forskrifter relatert til arbeidsforhold, inkludert regler om ansettelse av mindreårige. Vi støtter like rettigheter og arbeid for å eliminere diskriminering i ansettelsesforhold. Vi betaler regelmessig og konkurransedyktig lønn og vi bruker ressurser på å hjelpe ansatte som ønsker å utvikle seg. Våre ansatte har rett til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger.» (fra punkt. 5 veiledende prinsipper til Cargills etiske retningslinjer, også kalt «Code of Conduct»).

Dette baserer seg blant annet på en av hovedverdiene til Cargill som er å sette mennesker først. Det betyr at menneskers fysiske og psykiske sikkerhet har førsteprioritet.

Det blir også forventet at leverandører følger de veiledende prinsippene til etiske retningslinjer (såkalt «Supplier Code of Conduct»).

Det beskrives flere måter å varsle på ved brudd på de etiske retningslinjene. Blant annet er det en kanal for etisk direkterapportering som er åpen for egne ansatte så vel som dem hos tredjeparter.

For den norske delen av virksomheten ble en revidert innkjøpspolitikk (Sourcing Policy) med tilhørende Code of Conduct innført i februar 2021. Denne viser til Cargills Code of Conduct og forpliktelsene til konsernet Cargill om å følge menneskerettighetene. Innkjøpspolitikken er også konkret på hva som forventes når det gjelder oppfølging av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold av leverandører så vel som deres leverandører igjen.

Av de mange leverandørene til EWOS AS og EWOS Innovation AS er det en betydelig andel som befinner seg i utlandet. Utenfor landegrensene er det også flere lignende rapporteringsordninger på gang – deriblant EUs Mandatory Human Rights and Environmental Due Diligence – som konsernet Cargill må forholde seg til. Det finnes også bransjerelaterte sertifiseringsordninger som setter klare krav til å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

EWOS AS er i gang med å gjennomgå eksisterende rutiner for å best mulig kunne svare opp på og følge de ulike rapporteringskanalene. Arbeidet med å oppfylle kravene i Åpenhetsloven er godt i gang og forankret i selskapets styre. EWOS AS og EWOS Innovation AS støtter helt og fullt opp om målsetningene i Åpenhetsloven og anser dette initiativet å være helt på linje med prinsippene som ligger til grunn for virksomheten til konsernet Cargill. Vi vil være klar til å rapportere på dette arbeidet når det kreves. Inntil da vil vi også svare på eventuelle spørsmål om dette arbeidet. Spørsmål kan endes inn på -aapenhetsloven-cargillonly@cargill.com

Våre rapporter på Åpenhetsloven: 

EWOS AS 2022
EWOS Innovation AS 2022

Dele

Relaterte artikler